سامان صادقیان

دسته بندی

تار, سه تار

درمورد این پروژه

 

مـتولد : 1362
فعالیـت حرفـه ای :
فراگیـری مـقدمات موسیقـی نزد پدر خویـش
ساز سـه تار نزد سعیـد مزدک و محسـن رازی
ساز تار نزد اسـتاد کیوان ساکـت و سعـید سـیاره
اجـرای کنـسرت های متـعدد در ایران، کشـورهای کره جنوبـی، روسـیه، ارمنسـتان و آلمـان
شـرکت در جشـنواره ی بیـن المللی ICCN یونسکو در کشـور کره جنوبی به همراه گـروه موسیـقی خزان (2012)
اجرای کنسـرت در بزرگداشـت بین المـللی حافظ و شـب عبدالوهـاب، شهـیدی در تهران
نوازندگی در آلبوم موسیقی ( دریغ ) ( اجرای گروه ادیـب )
آلبوم سیب ( موسیقی کودکان ) اجرای گروه ادیب
آلبـوم های ( در کنار جویباران )،( شبگیر )،( گو خلق بدانند ) اجرای گروه ادیب
انتشـار آلبوم تصویری ( سـرو خرامـان ) به آهنگسازی وی به همراه گروه موسیقی خـزان
وی در حال حاضر مشـغول ضبط دو آلبوم صوتـی می باشد.